Life Recruitment b.v.
Statutair gevestigd te Vlaardingen
Kantoor adres:
Burg. van Lierplein 63
3134 ZB Vlaardingen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle door Life Recruitment b.v. uitgebrachte aanbiedingen en offertes en tussen haar en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten met betrekking tot Uitzenden.
 • Bedingen die van deze voorwaarden afwijken en/of de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Life Recruitment b.v. uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze schriftelijk door Life Recruitment b.v. zijn aanvaard.
 • Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig mocht zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht; In dat geval zullen partijen in overleg treden teneinde in de plaats van de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe condities overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zullen worden gevolgd.
 • Indien condities en/of voorwaarden in een door Life Recruitment b.v. verstrekte aanbieding c.q. offerte of een door Life Recruitment b.v. gesloten overeenkomst afwijken van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleren steeds de eerstgenoemde condities.

Artikel 2 – Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de navolgende begrippen:

Uitzenden:  Het door Life Recruitment b.v. ter beschikking stellen van personen die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de Opdrachtgever werkzaamheden zullen verrichten.

Opdracht of  Opdrachtbevestiging:   Een concrete schriftelijke overeenkomst tussen de Opdrachtgever enerzijds en Life Recruitment b.v. anderzijds met betrekking tot Uitzenden.

Opdrachtgever:   De (rechts)persoon die aan Life Recruitment b.v. de Opdracht verstrekt en/of degene aan wie Life Recruitment b.v. een uitzendaanbod heeft gedaan.

Personeel:  De door Life Recruitment b.v. voor de uitvoering van de Opdracht in te schakelen werknemers, personeelsleden en/of andere personen, die onder supervisie, verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de Opdrachtgever zullen werken; met “Personeelslid” wordt een ieder van hen afzonderlijk aangeduid.

Werkdagen:  Kalenderdagen waarop op grond van de Opdracht werkzaamheden zijn of moeten worden verricht.

Werkplaats: Plaats waar de werkzaamheden conform de Opdracht dienen te worden verricht.

Dienstreis:  Het reizen van en naar een andere (door de Opdrachtgever aangewezen) plaats, niet zijnde de werkplaats, voor het verrichten van werkzaamheden en met een – door de Opdrachtgever bepaald – doel.                           

Artikel 3 – Aanbod

 • Alle aanbiedingen van Life Recruitment b.v. zijn voor Life Recruitment b.v. vrijblijvend en kunnen door haar worden ingetrokken zolang deze niet door de opdrachtgever volledig zijn aanvaard. Indien op grond van een schriftelijk aanbod van Life Recruitment b.v. personeel feitelijk bij de Opdrachtgever wordt uitgezonden zal de Opdrachtgever geacht worden dat aanbod onder de daarin opgenomen voorwaarden te hebben aanvaard, ook indien de Opdrachtgever het aanbod (nog) niet voor akkoord ondertekend heeft geretourneerd, alles tenzij blijkt dat partijen alsnog schriftelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Duur van de Opdracht

 • De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaald tijd. Indien in de Opdracht geen bepaalde termijn is vastgelegd geldt de opdracht voor onbepaalde tijd.
 • Opdrachten voor onbepaalde tijd kunnen steeds door elk der partijen worden opgezegd; opdrachten voor bepaalde tijd kunnen slechts tussentijds worden opgezegd indien dit bij het verlenen van de opdracht is overeengekomen en in de opdracht is vermeld. In alle gevallen waarin opzegging door één van beide partijen mogelijk is moet die opzegging steeds (op straffe van nietigheid) schriftelijk plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van       tenminste één maand, terwijl bovendien slechts kan worden opgezegd met ingang van het einde van een volle kalendermaand, alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Het in hiervoor in dit artikel bepaalde doet niet af aan de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de Opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze Algemene Voorwaarden.
 • De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd.
 • In de navolgende gevallen:
 • het door de Opdrachtgever toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Opdracht:
 • (voorlopige) surséance van betaling van de Opdrachtgever;
 • de opdrachtgever wordt in staat van faillissement verklaard;
 • ten laste van de Opdrachtgever wordt beslag gelegd of hij/zij wordt onder curatele gesteld of hij/zij verliest anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar/zijn vermogen;
 • onrechtmatig handelen bij de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtgever of iemand waarvoor deze verantwoordelijk/aansprakelijk is; kan Life Recruitment b.v. de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, desgewenst zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of aanmaning. Indien van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de Opdracht gebruikt wordt gemaakt is de Opdrachtgever gehouden om Life Recruitment b.v. alle door haar geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 5 – Plaats en tijdstippen van het verrichten van de werkzaamheden

 • De aard van de overeengekomen werkzaamheden, de normale werkplaats en de tijdstippen waarop de werkzaamheden gewoonlijk moeten worden verricht zullen in de Opdracht c.q. de opdrachtbevestiging worden vastgelegd.
 • De Opdrachtgever zal het Personeel toegang verlenen tot de plaats of plaatsen, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Uitzending dienen te worden verricht, moeten worden uitgevoerd. De Opdrachtgever zal het Personeel van Life Recruitment b.v. in staat te stellen om de werkzaamheden te verrichten onder dezelfde arbeidsomstandigheden die gelden voor de Opdrachtgever en haar eigen personeelsbestand.
 • Binnen redelijke grenzen zal Life Recruitment b.v. haar Personeel opdragen om de huisregels van de Opdrachtgever en/of de ter plekke van de uitvoering geldende huisregels na te leven.
 • Opdrachtgever is alleen gerechtigd om de plaats, waar normaliter de werkzaamheden dienen te worden verricht, te wijzigen indien dit niet leidt tot zodanig langere reistijden of andere nadelen of belemmeringen dat die wijziging in redelijkheid niet van Life Recruitment b.v. en/of haar Personeel kan worden verlangd. Indien het wijzigen van de locatie voor Life Recruitment b.v. leidt tot aantoonbaar hogere kosten, is de opdrachtgever bovendien verplicht om deze kosten integraal te vergoeden.
 • Opdrachtgever is gerechtigd om te verlangen dat door Personeel van Life Recruitment b.v. Dienstreizen worden gemaakt. De kosten van deze Dienstreizen zullen op de voet van het in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden Uitzenden bepaalde door Opdrachtgever aan Life Recruitment b.v. worden vergoed.

Artikel 6 – Wijzigen van de Opdracht

 • De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om de aard, de inhoud en/of de omvang van de door Personeel van Life Recruitment b.v. te verrichten werkzaamheden, te wijzigen met schriftelijke instemming van Life Recruitment b.v. Indien van een dergelijk voornemen sprake is zal de Opdrachtgever steeds tijdig voorafgaand overleg met Life Recruitment b.v. voeren. Life Recruitment b.v. zal haar toestemming uitsluitend op redelijke gronden kunnen weigeren. Indien de wijziging nadeel voor Life Recruitment b.v. zou opleveren is Life Recruitment b.v. steeds gerechtigd om aan haar toestemming een genoegzame vergoeding te verbinden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid voor Personeel

 • Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan het Personeelslid van Life Recruitment b.v. noch voor de inhouding en afdracht van de premies ingevolge sociale verzekeringen en loonbelasting. Op verzoek van Opdrachtgever zal Life Recruitment b.v. inzage geven in ter zake relevante informatie, bijvoorbeeld verklaringen van goed gedrag verstrekt door de accountant van de vennootschap.
 • Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor handelingen van het Personeelslid van Life Recruitment b.v. en over alle door of mede door dit Personeelslid tot stand gebrachte werken. Opdrachtgever vrijwaart Life Recruitment b.v. voor alle aanspraken en vorderingen van derden verbandhoudende met enig handelen of nalaten van dit Personeelslid of een door dit Personeelslid tot stand gebracht werk. Opdrachtgever heeft in het kader van de Opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over het Personeelslid van Life Recruitment b.v. Life Recruitment b.v. is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de door het Personeelslid verrichte werkzaamheden gedurende de tijd dat deze aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor en is te allen tijde verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de ruimste zin des woord en zal Life Recruitment b.v. vrijwaren voor aanspraken in verband met door het uitgeleende Personeelslid geleden schade.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid (algemeen)

 • Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit gesloten overeenkomsten, kan de andere partij hem daarvoor in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is of het in artikel 10.7 bedoelde geval zich voordoet, in welke gevallen de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 • Indien Life Recruitment b.v. – onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald –jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor door die Opdrachtgever geleden of nog te lijden schade (met inbegrip van schade van derden waarvoor die Opdrachtgever aansprakelijk is) wordt hierbij het bedrag waarvoor Life Recruitment b.v. maximaal aansprakelijk is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Life Recruitment b.v. ten aanzien van de onderhavige kwestie feitelijk zal worden uitgekeerd. Bovendien wordt de eventuele aansprakelijkheid van Life Recruitment b.v. uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW) dat de Opdrachtgever per maand aan Life Recruitment b.v. verschuldigd is voor de uitzending van het personeelslid waarop die schade betrekking heeft.

Artikel 9 – Tarieven en prijzen

 • Alle door Life Recruitment b.v. opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en deze worden dus bij facturering vermeerderd met BTW, alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn steeds vastgesteld in Euro’s (€).
 • Eventuele bijzondere kosten worden slechts door Life Recruitment b.v. aan Opdrachtgever in rekening gebracht na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever, tenzij het gaat om extra kosten die direct voortvloeien uit aanvullende instructies van of wijzigingen door de Opdrachtgever of die anderszins op grond van deze voorwaarden steeds voor rekening van de Opdrachtgever komen. In alle gevallen zullen deze bijzondere kosten in de factuur deugdelijk worden gespecificeerd.
 • Life Recruitment b.v. verricht de diensten uit hoofde van de Opdracht steeds op basis van nacalculatie. De van toepassing zijnde uurtarieven zijn in de Opdracht c.q. de opdrachtbevestiging vermeld. Voor overwerk (werktijd buiten 0.7:00 – 18.00 uur, op zaterdag en zondag, op vrije (feest-)dagen), in ploegendienst en voor z.g. “stand-by-diensten” zijn speciale tarieven en/of  toeslagen op het standaard uurtarief van toepassing.
 • De overeengekomen prijzen/tarieven zullen steeds per 1 januari van ieder volgend jaar worden verhoogd door middel van indexering op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenindex (CPI) reeks CPI-werknemers Laag (1995=100) zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien de wijziging van het prijsindexcijfer niet leidt tot verhoging van prijzen en tarieven blijven deze ongewijzigd.
 • Indien door additionele wensen van de Opdrachtgever de prestaties welke Life Recruitment b.v. op grond van de Opdracht moet leveren aantoonbaar worden verzwaard, of uitgebreid, is per definitie sprake van wijziging van de opdracht als bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden Uitzenden.

Artikel 10 – Facturering en betalingsvoorwaarden

 • Indien niet anders is overeengekomen vindt facturering plaats per twee weken of per maand, steeds naar keuze van Life Recruitment b.v., op of omstreeks de laatste Werkdag van de periode van twee weken respectievelijk de maand waarin de gefactureerde Uitzending heeft plaatsgevonden.
 • De facturen van Life Recruitment b.v. worden (mede) gebaseerd op de ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren (werkbriefjes). Deze zijn voor de Opdrachtgever verbindend.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige correcte en volledige invulling en de ondertekening van de werkbriefjes.
 • Bij verschil tussen een bij Life Recruitment b.v. ingeleverd werkbriefje en het door de Opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij de Life Recruitment b.v. ingeleverde exemplaar als juist, onverminderd het recht van Life Recruitment b.v. om andere/hogere bedragen te factureren indien Life Recruitment b.v. vaststelt dat in werkbriefjes minder uren worden verantwoord dan feitelijk op instructie van de Opdrachtgever is gewerkt.
 • Indien de Opdrachtgever niet zorgt voor ingevulde en voor akkoord ondertekende werkbriefjes is Life Recruitment b.v. gerechtigd om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Life Recruitment b.v. zal hiertoe echter niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 • De facturen van Life Recruitment b.v. dienen door Opdrachtgever zonder enige inhouding, opschorting, korting of verrekening binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te zijn betaald op de wijze die is aangegeven op de factuur.
 • De Opdrachtgever kan het door hem verschuldigde uitsluitend rechtsgeldig en bevrijdend betalen aan Life Recruitment b.v. op de door Life Recruitment b.v. op de factuur opgegeven bank- of girorekening. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan Personeel van Life Recruitment b.v. door de Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Life Recruitment b.v. niet; zij strekken niet tot kwijting terwijl iedere verrekening of compensatie met eventueel door Life Recruitment b.v. aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 • Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigde bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever aan Life Recruitment b.v. ook vertragingsrente ter hoogte van 1% per maand over het uitstaande bedrag verschuldigd; bij de berekening van die rente geldt een gedeelte van een reeds aangevangen maand voor een volle maand. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, (de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen), die Life Recruitment b.v. moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever komen voor rekening van de Opdrachtgever. De in dat geval door de Opdrachtgever aan Life Recruitment b.v. verschuldigde buitengerechtelijke Incassokosten worden hierbij vastgesteld op 10% van de hoofdsom met een minimum van € 300,00.

Artikel 11 – Reclame

 • Eventuele bezwaren van de Opdrachtgever met betrekking tot de door Life Recruitment b.v. aan de Opdrachtgever verstuurde facturen dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur door de Opdrachtgever schriftelijk en gespecificeerd aan Life Recruitment b.v. kenbaar te worden gemaakt, alles op straffe van verval van het recht om tegen de inhoud en/of hoogte van de factuur te reclameren.
 • Het maken van bezwaar schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 12 – Geheimhouding/vertrouwelijkheid

 • Life Recruitment b.v. en Opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Opdracht is toegestaan aan derden ter beschikking stellen.
 • Partijen zullen hun Personeel verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

Artikel 13 – Verzekering

 • De Opdrachtgever heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid voor de uitgezonden personen.
 • De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Life Recruitment b.v. aantonen dat hij aan de in artikel 13.1 genoemde verzekeringsplicht heeft voldaan.

Artikel 14 – Vervanging Personeel

 • Indien in de Opdracht de inzet van specifiek aangewezen personeelsleden is bedongen zal Life Recruitment b.v. die personeelsleden slechts vervangen indien dit voor haar onvermijdelijk is en niet dan na vooraf verkregen toestemming van de Opdrachtgever. De voor het oorspronkelijk Personeel geldende uurtarieven zullen bij vervanging zonder toestemming van de Opdrachtgever niet kunnen worden verhoogd. Ter bestendiging van de continuïteit zullen gedurende de looptijd van een Opdracht zoveel mogelijk dezelfde perso(o)n(en) door Life Recruitment b.v. worden ingezet.
 • Life Recruitment b.v. zal zich naar beste kunnen inzetten om Personeel, dat niet meer beschikbaar is of dat om enige reden niet of niet meer in staat is om de werkzaamheden van een lopende opdracht uit te voeren binnen tien werkdagen te vervangen. Indien Life Recruitment b.v. hierin niet slaagt is Life Recruitment b.v. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat tussen partijen recht op schadevergoeding en/of compensatie bestaat.
 • Indien Opdrachtgever meent dat een Personeelslid van Life Recruitment b.v. niet of onvoldoende aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwalificaties voldoet, dan wel niet (meer) in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten, is Opdrachtgever gerechtigd van Life Recruitment b.v. te verlangen dat dit personeelslid wordt vervangen.
 • Personeel dat gedurende de duur van de Opdracht aantoonbaar hogere kwalificaties heeft gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kan door Life Recruitment b.v. worden vervangen in overleg met de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen vervanging als bedoeld in de vorige zin, is Life Recruitment b.v. gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat voor dat hogere niveau door Life Recruitment b.v. in het algemeen in rekening wordt gebracht.
 • Bij iedere vervanging van Personeelsleden als in dit artikel bedoeld zal, zonder dat dit voor Opdrachtgever tot hogere kosten leidt, vervangend Personeel beschikbaar moeten worden gesteld dat qua deskundigheid, opleidingniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als het oorspronkelijk ingezette personeel. Vervanging door personeel dat aan meerdere kwalificaties voldoet zal slechts bij uitzondering en na schriftelijke instemming van opdrachtgever, kunnen plaatsvinden. In dat geval zal het uurtarief worden verhoogd tot het tarief dat voor het niveau door Life Recruitment b.v. in het algemeen in rekening worden gebracht.

Artikel 15 – Overmacht

 • Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan tien (10) werkdagen tengevolge van overmacht niet kan nakomen of tekort schiet aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst te voldoen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht wordt slechts verstaan een externe oorzaak die redelijkerwijs niet kon worden voorzien en niet tot het normale bedrijfsrisico behoort maar die de uitvoering van de opdracht door een der partijen verhindert. Betalingsonmacht van de Opdrachtgever en bedrijfsorganisatorische problemen bij de Opdrachtgever gelden nimmer als overmacht.
 • Tijdens het tijdvak waarin sprake is van overmacht kan de niet in overmacht zijnde partij geen aanspraak maken op schadevergoeding en heeft die partij ook geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 – Verbod Overname Personeel

 • Het is de Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life Recruitment b.v., tijdens de duur van de opdracht alsmede gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging van de opdracht (ongeacht de reden van die beëindiging) Personeel van  Life Recruitment b.v. dat door hem is ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te doen hebben, dan wel dat Personeel te bewegen het dienstverband met Life Recruitment b.v. te beëindigen zulks op straffe van een door de opdrachtgever aan Life Recruitment b.v. te verbeuren direct opeisbare boete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, vermeerderd met een boete van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Life Recruitment b.v. volledige vergoeding van de door haar gelden schade te verlangen.
 • Het is opdrachtgever wel toegestaan om personeel van Life Recruitment b.v. in dienst te nemen indien en voorzover hierover vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Life Recruitment b.v. en opdrachtgever. Het overnemen van personeel kan echter alleen plaatsvinden na een periode van Uitzenden. De duur van deze periode van Uitzenden en de hoogte van eventuele overnamefee bij indiensttreding van Personeel van Life Recruitment b.v., wordt in nader overleg tussen Life Recruitment b.v. en opdrachtgever bepaald en dient schriftelijk te zijn vastgelegd.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle door Life Recruitment b.v. gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Life Recruitment b.v. en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de statutaire plaats van vestiging van Life Recruitment b.v., te weten de rechter te Rotterdam. Life Recruitment b.v. blijft echter te allen tijde bevoegd om desgewenst het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechtbank.

Artikel 18 – Wijziging van deze voorwaarden

 • Life Recruitment b.v. kan deze voorwaarden in de toekomst wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan van toepassing op alle nieuwe Opdrachten, die vanaf de datum van tot stand komen.

Algemene voorwaarden voor Werving en Selectie

Artikel 1 – Onderwerp

 1.  Life Recruitment b.v. verplicht zich jegens opdrachtgever in geval van personele bemiddeling op basis van werving en selectie professionals te werven en te selecteren met betrekking tot door opdrachtgever aan te geven functies.
 2. Teneinde haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen is Life Recruitment b.v. tot niet meer verplicht dan, ervoor zorg te dragen, dat een professional, c.q. professionals, met de in het functieprofiel gespecificeerde functie- en ervaringsniveaus, geselecteerd worden voor een gesprek met de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist te alle tijde zelf of hij de door Life Recruitment b.v. geselecteerde professional een arbeidsovereenkomst wil aanbieden.
 3. Indien de opdrachtgever na één of meerdere gesprekken de professional in dienst wenst te nemen, zal er een werving- en selectiefee in rekening worden gebracht. Het te betalen werving- en selectiefee bestaat uit een nader te bepalen percentage van het bruto jaarsalaris exclusief BTW en inclusief vakantiegeld.

Artikel 2 – Facturering

2.1        Ter zake van de uit hoofde van de overeenkomst door Life Recruitment b.v. voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden zal opdrachtgever aan Life Recruitment b.v. een vergoeding verschuldigd zijn van zoals in punt 1.3 genoemd. Life Recruitment b.v. kent een betalingstermijn van 30 kalenderdagen.

Artikel 3 – Intellectuele eigendom

3.1        Life Recruitment b.v. en/of de medewerker(s) kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige inbreuk op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, tenzij de opdrachtgever aantoont, dat een dergelijke inbreuk te wijten is aan door Life Recruitment b.v. uit hoofde van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1        Omdat de professional rechtstreeks in dienst gaat van de opdrachtgever is Life Recruitment b.v. gevrijwaard van kosten die gemaakt worden door ziekteverzuim, schade die veroorzaakt wordt bij de uitvoering van werkzaamheden en schade als gevolg van het niet functioneren van een professional.

Artikel 5 – Non- Concurrentie

5.1        Opdrachtgever verplicht zich om afgewezen kandidaten niet rechtstreeks in dienst te nemen gedurende een half jaar nadat de eerste gesprekken hebben plaats gevonden.

5.2        Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde zal opdrachtgever aan Life Recruitment b.v. een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd zijn van 30% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld.

Artikel 6 – Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

6.1        Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In ieder geval van geschillen omtrent de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen met uitsluiting van iedere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Life Recruitment b.v. er de voorkeur aan geeft zich aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter, te onderwerpen.

Artikel 7 – Algemene bepalingen

7.1        Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2        Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.

7.3      Op de onderhavige overeenkomst zijn de voorwaarden betreffende werving en selectie van Life Recruitment b.v. van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele door onderaannemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.